2021/04/11

ՀԱՊՀ

 • Ղեկավար
 • Ոստանիկ Զավենի Մարուխյան, ռեկտոր
 • Հասցե, հեռախոս
 • Հայաստան, 0009, Երևան
  Տերյան փող., 105 շենք
  (Կենտրոն վարչ. շրջան)
  Երկ Երք Չրք Հնգ Ուրբ (09:00-17:30)
  • ռեկտորի ընդունարան` +374-10-524629
  • ընդհանուր բաժին` +374-10-563520
  • հասարակայնության հետ կապերի և լրատվության բաժին` +374-10-567968
  • քոլեջ` +374-10-460344 , +374-10-563378
  • ավագ դպրոց` +374-10-520630
 • Կապի այլ միջոցներ
 • • Ֆաքս` +374-10-545843
 • Վեբ-կայք

ԲՈՒՀԵՐԻ ԸՆԴՈՒՆԵԼՈՒԹՅԱՆ ԴԻՄՈՒՄ-ՀԱՅՏԵՐԻ ԼՐԱՑՈՒՄԸ ԵՎ ՓԱՍՏԱԹՂԹԵՐԻ ՆԵՐԿԱՅԱՑՈՒՄԸ 

Բուհերի մասնագիտությունների մրցույթին մասնակցելու համար դիմորդը պետք է բուհում լրացնի ընդունելության դիմում-հայտ և ներկայացնի փաստաթղթեր: Դիմորդն ընդունելության դիմում-հայտը լրացնում և փաստաթղթերը հանձնում է այն բուհում, որի մասնագիտությունն ընդունելության դիմում-հայտում նա հայտագրում է առաջինը: 

1. Բուհում ընդունելության դիմում-հայտի լրացման և փաստաթղթերի ներկայացման ժամկետները 

ա/ Մայիսի 5-ից մինչև հունիսի 1-ը (մինչև ժամը 18.00) ընկած ժամանակահատվածում իրենց փաստաթղթերն են բուհ ներկայացնում և բուհում ընդունելության դիմում-հայտ լրացնում՝  հանրակրթական ուսումնական հաստատությունների այս տարվա շրջանավարտները,  հանրակրթական ուսումնական հաստատությունների նախորդ տարվա (տարիների) շրջանավարտները,  նախորդ տարի զորացրված դիմորդները: 

բ/ Հունիսի 25-ից մինչև հուլիսի 2-ը (մինչև ժամը 18.00) ընկած ժամանակահատվածում իրենց փաստաթղթերն են բուհ ներկայացնում և բուհում ընդունելության դիմում-հայտ լրացնում՝  ՀՀ երկքաղաքացի դիմորդները,  այլ պետության քաղաքացիություն ունեցող դիմորդները,  օտարերկրյա ուսումնական հաստատությունները այս ուսումնական տարում ավարտած ՀՀ քաղաքացի դիմորդները,  այս տարի զորացրված (այս տարվա մինչև հուլիսի 31-ը զորացրվող) դիմորդները,  նախնական մասնագիտական (արհեստագործական) և միջին մասնագիտական ուսումնական հաստատությունների այս տարվա շրջանավարտները: 


2. Դիմորդի կողմից դիմում-հայտի հետ միասին ներկայացվող փաստաթղթերը ՝ 

 լուսանկարով տեղեկանք ավարտական դասարանում սովորելու մասին` հաստատված դպրոցի տնօրենի կողմից (նախորդ տարիների շրջանավարտները ներկայացնում են ավարտական փաստաթուղթ` ատեստատ կամ դիպլոմ),  6 լուսանկար (3 x 4 սմ չափսի),  անձը հաստատող փաստաթուղթ (բնօրինակի հետ՝ պատճենը)՝ (անձնագիր, նույնականացման քարտ, ծննդյան վկայական, զինվորական գրքույկ, փախստականի վկայական, Հայաստանի Հանրապետության հատուկ անձնագիր, կացության վկայական): 


Անձնագրի կամ ծննդյան վկայականի բացակայության դեպքում Հայաստանի Հանրապետության ոստիկանության կողմից տրվող՝ անձը հաստատող ժամանակավոր փաստաթուղթ.  ժամկետային զինվորական ծառայությունից զորացրված դիմորդները՝ զինվորական գրքույկ և զինվորական կոմիսարիատից տեղեկանք ժամկետային զինվորական ծառայությունն անցած լինելու, ծառայության վայրի և ծառայողական բնութագրի մասին, իսկ ժամկետային զինվորական ծառայություն չանցած դիմորդները՝ զինապարտության կցագրման գրքույկ (բնօրինակի հետ՝ պատճենը).  ՀՀ կառավարության 26.04.2012թ. թիվ 597-Ն որոշման 105-րդ և 106-րդ կետերով սահմանված արտոնություններից օգտվող դիմորդները ներկայացնում են տվյալ արտոնություններից օգտվելու իրավունքը հավաստող փաստաթղթեր (բնօրինակի հետ՝ պատճենները).  միջազգային և հանրապետական մրցույթների դիպլոմները՝ պատճեններով.  ներբուհական յուրաքանչյուր քննությանը մասնակցելու, ինչպես նաև փաստաթղթերն ընդունելու և ձևակերպելու համար 1500-ական դրամ վճարելու վերաբերյալ անդորրագիրը: 


3. Ընտանեկան անապահովության գնահատման համակարգում հաշվառված ընտանիքի անդամ լինելու դեպքում դիմորդը բուհի ընդունելության դիմումհայտի համապատասխան վանդակում կատարում է նշում: 

4. Բուհերի ընդունելության դիմում-հայտում և փաստաթղթերում փոփոխություններ, լրացումներ կատարելը 

 Մայիսի 5-ից հունիսի 1-ին բուհերի ընդունելության հայտը լրացրած դիմորդը կարող է ընդունելության դիմում-հայտում փոփոխություններ կատարել՝ մինչև տվյալ տարվա հունիսի 1-ը՝ ժամը 18.00, հունիսի 25-ից հուլիսի 2-ին բուհերի ընդունելության հայտը լրացրած դիմորդը՝ մինչև հուլիսի 2-ը՝ ժամը 18.00:  Փաստաթղթերի ընդունման ժամկետը լրանալուց հետո դիմորդների կողմից ներկայացված լրացուցիչ փաստաթղթերը չեն ընդունվում:  Ընդունելության դիմում-հայտը և փաստաթղթերն ընդունման ժամկետի ավարտից հետո փոփոխման ենթակա չեն:

ՀԱՅԱՍՏԱՆԻ ԱԶԳԱՅԻՆ ՊՈԼԻՏԵԽՆԻԿԱԿԱՆ ՀԱՄԱԼՍԱՐԱՆ

ՀԱՅՏԱՐԱՐՈՒԹՅՈՒՆ

 

 

Հայաստանի ազգային պոլիտեխնիկականհամալսարանըհայտարարումէմագիստրատուրայիառկաուսուցման 2017-2018 ուս. տարվաընդունելություն:        

ՀԱՊՀմագիստրատուրամրցութայինհիմունքներովկարողենընդունվելբակալավրի, դիպլոմավորվածմասնագետիկամմագիստրոսիորակավորումունեցողՀՀքաղաքացիները:

ՕտարերկրյաքաղաքացիներըևՀՀքաղաքացիությունչունեցողանձինքմագիստրատուրակարողենընդունվելմիջպետականևմիջգերատեսչականպայմանագրերիկամհամաձայնագրերիհիմանվրա, լրացուցիչտեղերիհաշվին, ինչպեսնաևվճարովիհիմունքներով սեփականնախաձեռնությամբ:

Մագիստրոսի որակավորման աստիճան ունեցող քաղաքացիները 2-րդ մագիստրոսական կրթություն կարող են ստանալ միայն վճարովի հիմունքներով:

          

Ընդունելություննիրականացվումէ 2 փուլով.

1-ին փուլով դիմումներն ընդունվում ենս.թ. մայիսի 25-իցմինչևհունիսի 06-ըներառյալժամը 17.00:

1-ինփուլովպետությանկողմիցուսանողականնպաստներիձևովուսմանվարձիլրիվփոխհատուցմամբ (անվճար)ընդունելության տեղերիմրցույթին մասնակցելու համարկարող են դիմել.

- 2016/17 ուսումնական տարվա ՀԱՊՀ բակալավրական կրթական ծրագրով շրջանավարտները, համաձայն ՀԱՊՀ Գիտական խորհրդի 26.02.2016թ. թիվ 18 որոշման,

- Երևանյան կրթահամալիրում (մասնաճյուղերում) ՀԱՊՀ մասնաճյուղերի շրջանավարտները, եթե պահպանված է ավարտականատեստավորմանհանձնաժողովիձևավորմանՀԱՊՀԳիտականխորհրդի 26.02.2016թ. թիվ 18 որոշմանպահանջը,

- ՀԱՊՀ Հեռակաուսուցմանֆակուլտետիևնախորդտարիներիշրջանավարտները, բացառությամբտարկետմանիրավունքովտեղերի:

 

2-րդփուլովդիմումներնընդունվումեն ս.թ. հունիսի 07-ից մինչևս.թ. օգոստոսի 29-ըներառյալժամը 17.00:

2-րդփուլովուսմանվարձիմասնակիզեղչիկիրառմամբ (վճարովի), առանցպարտադիրզինվորականծառայությունիցտարկետմանիրավունքիընդունելությանտեղերի մրցույթինկարողենմասնակցել բակալավրի, դիպլոմավորվածմասնագետիկամմագիստրոսիորակավորումունեցողդիմորդները:

 

Պետության կողմից ուսանողական նպաստի ձևով ուսման վարձի լրիվ փոխհատուցմամբ (անվճար) առանց տարկետման իրավունքի բանակից զորացրվածների (ԲԶ) ընդունելության տեղերի մրցույթին կարող են մասնակցել բակալավրի կամ դիպլոմավորվածմասնագետիորակավորման աստիճան ունեցող ՀՀ ազգային բանակից զորացրված դիմորդները:

Բանակից զորացրվածների (ԲԶ) դիմումներն ընդունվում ենս.թ. մայիսի 25-իցմինչևօգոստոսի 25-ըներառյալ մինչև ժամը 17.00:

 

Ընդունելության համար դիմորդներըներկայացնումենհետևյալփաստաթղթերը.

- դիմումհամալսարանիռեկտորի անունով,

- բակալավրի, դիպլոմավորվածմասնագետիկամմագիստրոսիդիպլոմներիևդրանցներդիրներիբնօրինակը և պատճենը,

- երաշխավորագիր,

- 4 լուսանկար (3x4սմ),

- անձնագիր (բնօրինակ և պատճեն),

- փաստաթուղթ զինվորական ծառայության առնչության մասին (բնօրինակ և պատճեն),

- սահմանված կարգով հաստատված տպագրվածգիտականաշխատություններիցուցակ (առկայությանդեպքում):

 

Մագիստրատուրայի ընդունելության մրցույթնիրականացվումէ ըստ կրթական ծրագրերի՝ հետևյալ չափանիշների առաջնահերթությամբ.

1) նախորդուսումնառությանարդյունքումցուցաբերածընդհանուրառաջադիմությանմիջին որակական գնահատական (ՄՈԳ),

2) մասնագիտականառարկաներիցցուցաբերածառաջադիմությանմիջին որակական գնահատական,

3) տպագրված գիտականաշխատանքներիթիվը:

 

Այլբուհերիդիմորդներիգնահատականներըվերահաշվարկվումեն համաձայն ՀԱՊՀ Գիտական խորհրդի 28.08.2015թ. թիվ 01 որոշմամբ հաստատված ՀԱՊՀ ուսանողների գիտելիքների ստուգման և գնահատման ռեյթինգային համակարգի դրույթների:

 

ՀԱՊՀԸնդունողհանձնաժողով

ք. Երևան, Տերյան 105, ՀԱՊՀ 2-րդ մասնաշենք, 2-րդ հարկ, հեռ. 52-03-45:

ք. Գյումրի, Մ. Մկրտչյան փող., թիվ 2, հեռ. (0312) 4-35-28:

ք. Վանաձոր, Մ. Մաշտոցի թող., թիվ 116, հեռ. (0322) 5-85-70:

 

ՀԱՊՀ Երևանի կրթահամալիր

 

 

Դասիչը

(ծածկագիրը)

Բուհը, մասնագիտությունը,

մասնագիտության կրթական ծրագիրը

Անվճար

Վճար.

տեղեր

Ընդ

ԱՏԻ

ՏԻ

ՎՃ

Ուսման

վարձի

չափը

Ընդ.

որից`

 ԲԶ

 

Ինֆորմատիկա (համակարգչային գիտություն)

7

4

0

3

11

 

 

    61101.02.7

Ինֆորմատիկա և կիրառական մաթեմատիկա 

7

4

0

3

11

570000

 

 

Էլեկտրոնիկա 

23

12

2

11

34

 

 

   071401.01.7

Էլեկտրոնիկա

13

10

1

3

18

510000

   71401.02.7

Կիսահաղորդիչների ֆիզիկա և միկրոէլեկտրոնիկա

3

2

1

1

5

510000

 

   71401.03.7

Ինտեգրալ սխեմաների համակարգչային ճարտարագիտություն

7

0

0

7

11

570000

 

 

Դիզայն

3

3

0

0

5

 

 

    21201.05.7

Միջավայրի դիզայն

3

3

0

0

5

600000

 

 

Արդյունաբերականճարտարագիտություն

4

3

0

1

6

 

 

  071802.01.7

Արդյունաբերականճարտարագիտություն

4

3

0

1

6

570000

 

 

Տնտեսագիտություն

25

25

2

0

64

 

 

   31101.03.7

Ձեռնարկություններիտնտեսագիտություն

23

23

2

0

60

570000

 

  031101.06.7

Բնօգտագործմանտնտեսագիտություն

2

2

0

0

4

570000

 

 

Տեղեկատվական տեխնոլոգիաներ

14

11

1

3

19

 

 

   61105.01.7

Տեղեկատվական տեխնոլոգիաներ

14

11

1

3

19

570000

 

 

Տեղեկատվական անվտանգություն

14

10

1

4

13

 

 

  061901.01.7

Տեղեկատվական անվտանգություն

14

10

1

4

13

570000

 

 

Լեռնային գործ և օգտակար հանածոների արդյունահանում

2

2

0

0

3

 

 

   72401.01.7

Լեռնային գործ և օգտակար հանածոների արդյունահանում

2

2

0

0

3

510000

 

 

Էներգետիկա

21

17

2

4

31

 

 

Ջերմաէներգետիկա

7

6

1

1

10

510000

   71301.02.7

Ատոմայինէներգետիկա  

3

1

0

2

5

510000

 

  071301.03.7

Էլեկտրաէներգետիկա

11

10

1

1

16

 

 

 

Կառավարում

3

3

0

0

4

 

 

  041301.09.7

Էներգետիկհամակարգերի, համալիրներիկառավարում

3

3

0

0

4

570000

 

 

Էլեկտրատեխնիկա

12

9

1

3

19

 

 

   71302.02.7

Էլեկտրատեխնիկա, էլեկտրամեխանիկաևէլեկտրատեխնոլոգիաներ

12

9

1

3

19

510000

 

 

Մետալուրգիա

3

3

0

0

5

 

 

    71501.01.7

Մետալուրգիա

3

3

0

0

5

510000

 

 

Նյութագիտություն և նոր նյութերի տեխնոլոգիա

2

1

0

1

4

 

 

    71801.01.7

Նյութագիտություն և նոր նյութերի տեխնոլոգիա

2

1

0

1

4

510000

 

 

Մեքենագիտություն

5

5

0

0

6

 

 

   71503.02.7

Պոլիգրաֆիա

3

3

0

0

5

510000

 

   71503.03.7

Մեխանիկականհամակարգերիմոդելավորումևնախագծում

2

2

0

0

1

510000

 

 

Մեքենաշինությունևնյութերիմշակում

6

6

1

0

10

 

   71502.01.7

Մեքենաշինությունևնյութերիմշակում

4

4

1

0

6

510000

  071502.02.7

Տեխնոլոգիականմեքենաներևսարքավորումներ

2

2

0

0

4

510000

 

Տրանսպորտայինհամակարգեր

11

11

2

0

14

 

 

  071601.03.7

Փոխադրումներիևճանապարհայիներթևեկությանկազմակերպումևկառավարում

11

11

2

0

14

510000

 

 

Տրանսպորտային մեքենաշինություն

8

7

1

1

5

 

 

  71505.02.7

Ավտոմոբիլային տրանսպորտ

8

7

1

1

5

510000

 

 

Սարքաշինությունևչափագիտություն

6

5

0

1

6

 

 

   71506.01.7

Սարքաշինություն

2

2

0

0

2

510000

 

  71506.02.7

Չափագիտություն

2

2

0

0

2

510000

 

 071506.04.7

Կենսաբժշկական ճարտարագիտություն

2

1

0

1

2

510000

 

 

Ռադիոտեխնիկաևկապ

21

18

3

3

25

 

 

   71403.02.7

Ռադիոտեխնիկա

12

12

2

0

16

510000

 

   71403.03.7

Հեռահաղորդակցությունևազդանշաններիմշակում

9

6

1

3

9

510000

 

 

Ավտոմատացում

5

4

0

1

7

 

 

   71402.01.7

Ավտոմատացում

5

4

0

1

7

510000

 

 

Ծրագրայինճարտարագիտություն

20

13

1

7

25

 

 

   61102.01.7

Ծրագրայինճարտարագիտություն

14

11

1

3

16

570000

 

   61102.01.7

Ինտեգրալսխեմաներիևհամակարգերիմշակմանծրագրայինմիջոցներ

6

2

0

4

9

570000

 

 

Համակարգչայինճարտարագիտություն

19

17

2

2

27

 

 

   61103.01.7

Համակարգչայինճարտարագիտություն

19

17

2

2

27

570000

 

 

Քիմիականտեխնոլոգիա

3

3

0

0

5

 

 

   071101.02.7

Անօրգանականնյութերիքիմիականտեխնոլոգիա

3

3

0

0

5

510000

 

 

Պարենամթերքիտեխնոլոգիա

4

3

0

1

4

 

 

    72101.01.7

Պարենամթերքիտեխնոլոգիա

2

2

0

0

2

510000

 

   72101.08.7

Կենսատեխնոլոգիա

2

1

0

1

2

510000

 

 

Շրջակամիջավայրիպահպանություն

4

4

0

0

4

 

 

   71201.02.7

Շրջակամիջավայրիպաշտպանությունէներգետիկայիոլորտում

2

2

0

0

2

510000

 

   71201.03.7

Շրջակամիջավայրիպաշտպանությունքիմիականարդյունաբերությունում

1

1

0

0

1

510000

 

   071201.04.7

Շրջակամիջավայրիպահպանությունևբնականպաշարներիարդյունավետ օգտագործում

1

1

0

0

1

510000

 

ՀԱՊՀ Գյումրու մասնաճյուղ

 

 

 

 

 

 

 

 

Տնտեսագիտություն

2

2

0

0

6

 

 

  031101.03.7

Ձեռնարկությունների տնտեսագիտություն

2

2

0

0

6

420000

 

 

Տեքստիլ և թեթև արդյունաբերության նյութերի և արտադրանքների տեխնոլոգիա

1

1

0

0

1

 

 

  072301.01.7

Տեքստիլ և թեթև արդյունաբերության նյութերի և արտադրանքների տեխնոլոգիա, սարքավորումների տեխնիկական շահագործում

1

1

0

0

1

372000

 

Շինարարություն

3

2

1

1

4

 

 

  073201.02.7

Շինարարական նյութերի, պատրաստվածքների և կոնստրուկցիաների արտադրություն

3

2

1

1

4

372000

 

 

Տեղեկատվական տեխնոլոգիաներ

6

5

0

1

7

 

 

  061105.01.7

Տեղեկատվական տեխնոլոգիաներ

6

5

0

1

7

420000

 

ՀԱՊՀ Վանաձորի մասնաճյուղ

 

 

 

 

 

 

 

 

Տնտեսագիտություն

3

2

0

1

16

 

 

  031101.03.7

Ձեռնարկությունների տնտեսագիտություն

3

2

0

1

16

420000

 

 

Շինարարություն

3

3

0

0

10

 

 

   73201.01.7

Արդյունաբերական և քաղաքացիական շինարարություն

3

3

0

0

10

372000

 

 

 

«Գորիսի պետական համալսարան» ՊՈԱԿ-ին հատկցված տեղ

Դասիչը

(ծածկագիրը)

Մասնագիտությունը,

մասնագիտության կրթական ծրագիրը

Անվճար

Ընդ

ԱՏԻ

ՏԻ

Ընդ.

որից`  ԲԶ

 

Էներգետիկա

1

0

0

1

ՏԻ – անվճար, տարկետմանիրավունքով, ԱՏԻ – անվճար, առանցտարկետմանիրավունքի, ԲԶ– անվճար, բանակիցզորացրված,

Վճ – վճարովի, առանցտարկետմանիրավունքի