2019/11/17

+374 931916

Ռուզաննա Շահբազյան

49 տ․

Անգլերեն


Ծառայություններ և սակագներ

Ոլորտ
Օտար լեզուներ
Պարապմունքների քանակը 13
Առարկա

Անգլերեն

Որակավորում
Պրոֆֆեսիոնալ


Դիստանցիոն
90 րոպե - 20 Դր.
Աշակերտի մոտ
90 րոպե - 10 Դր.
Խմբակ
90 րոպե - 10 Դր.
Դասախոսի մոտ
60 րոպե - 8 Դր.

Դասավանդման ծրագիր
Նախադպրոցական
Տարրական դասարաններ (1-4)
Միջնակարգ դասարաններ (4-9)
Ավագ դասարաններ (9-12)
Դիմորդ
Ուսանող
Այլ